Εταιρικό Προφίλ

Η AiO προσδιορίζεται ως μια επιχειρησιακή αντίληψη, η οποία διαφοροποιείται από τις καθιερωμένες μορφές επιχειρηματικής δράσης. Το πλαίσιο οργάνωσης της υιοθετεί το σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας μιας κυψέλης, όπου τα μέλη της ενεργούν ως μονάδες και ταυτόχρονα από κοινού ως «ενιαίο σύνολο» παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τις επιχειρήσεις.

Οι επιμέρους επιχειρησιακές μονάδες, που συνθέτουν την AiO, εξειδικεύονται στους τομείς δράσης, που το γνωστικό τους αντικείμενο και η εμπειρία τους, παρέχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα ώστε αναλαμβάνοντας την εκτέλεση ποικίλων έργων προς τις επιχειρήσεις να στοχεύουν αποκλειστικά στην αποτελεσματική υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε κάθε έργο (project) όπου απαιτείται η συνένωση και η συνέργεια διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των Συνεργατών-Πελατών, όλες οι μονάδες λειτουργούν σε απόλυτο συγχρονισμό, ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η AiO έχει ορίσει τα πρότυπα και τους κανόνες λειτουργίας προς όλες τις υπό-μονάδες διαμέσου της κυψελοειδούς μορφής ανάπτυξης της, ώστε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών να είναι υψηλή, καθιστώντας τις προτεινόμενες λύσεις λειτουργικές αποτελεσματικές και αδιαμφισβήτητα παραγωγικές.

Η καινοτόμος κυψελοειδής μορφή οργάνωσης και λειτουργίας της AiO προσθέτει τα εξής πλεονεκτήματα

Προσωποποιημένη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη συνεργασία και στις συναλλαγές.

Προσανατολισμός στην υποστήριξη και ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης.

Ξεκάθαρος προσανατολισμός προς τις ανάγκες του πελάτη και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.

Η καινοτόμος μορφή δράσης και ανάπτυξής της, την διαφοροποιεί τόσο ως προς το παρεχόμενο αποτέλεσμα, αναφορικά με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, διότι η συνεργασία μας χαρακτηρίζεται ως διαπροσωπική σχέση, όσο και ως προς την διαμόρφωση των εσωτερικών διαδικασιών της, ενεργώντας με ευελιξία, μεταφέροντας τη γνώση και εμπειρία σε άμεσο χρόνο προς τον κοινό μας σκοπό και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και υψηλό επαγγελματισμό.

Η ιδέα δημιουργίας της AiO είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης προσπάθειας των βασικών στελεχών της , που είχαν το ίδιο όραμα και αξίες καθώς και τη θέληση να εφαρμόσουν πολιτικές αντίθετα στο ρεύμα της αγοράς και του διαμορφωμένου κλίματος της εποχής μας.

Επιδιώκει τις στρατηγικές επαγγελματικές σχέσεις και συναλλαγές, αδιαφορώντας για την παροχή ευκαιριακών συνεργασιών χωρίς ποιότητα και ηθική επιχειρηματικότητα.

Οι αρχές και οι αξίες της είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με το οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, έχοντας ως βασική φιλοσοφία την κοινωνική υπευθυνότητα όλων μας.

Scroll to Top